Belgische vastgoedkoopkracht hard geraakt, vastgoedprijzen houden stand

De recente gevolgen ⁤van de coronacrisis hebben veel schade toegebracht aan de Belgische economie. In verschillende sectoren is‍ er‍ hard bezuinigd en, zoals te verwachten, ook de vastgoedmarkt lijdt⁣ grote verliezen. Hoewel de impact van de economische crisis op vastgoedkoopkracht aanzienlijk is, ‍blijft de vastgoedprijs ⁣meestal behoorlijk standhouden. In deze artikel zullen we de‍ gevolgen van de coronacrisis op de Belgische vastgoedmarkt verder verkennen.

1. Impact coronacrisis op ​Belgisch vastgoed

De Belgische vastgoedmarkt is⁢ zowel direct als ​indirekt ‌bedreigd door het coronavirus. Indirecte ​factoren zoals onzekere werkomstandigheden, brandstofkosten en ‍economische groei spelen allemaal een rol bij het ‌verhogen of verlagen⁢ van de verkoopprijzen van vastgoed.

Hieronder zijn enkele van de directe gevolgen van ‍de coronacrisis op Belgisch vastgoed weergegeven:

 • Financiering: ‌ banken zijn​ minder geneigd ​om te lenen aan makelaars en klanten als gevolg​ van deze crisis. Veel bankinstellingen bieden een beperkte ⁣lening ⁢aan.
 • Wederzijdse concessies: als ‌gevolg van de recessie kunnen​ verkopers en kopers verplicht zijn ⁤om wederzijdse concessies te doen om een⁣ transactie tot stand te brengen.
 • Verminderde verkoop: ⁢het ⁣vertrouwen van consumenten in grote financiële activa is gedaald als gevolg‌ van de recessie.

Het is van cruciaal belang dat alle partijen in de vastgoedmarkt hun regelingen onmiddellijk aanpassen aan de recente situatie. De ​resultaten van‍ deze pandemie op de Belgische vastgoedmarkt zullen onvoorstelbaar zijn als bestaande en nieuwe strategieën niet toegepast ‍worden.

2. Covid-19 drukt koopspead⁢ van vastgoed

De‌ veranderingen die Covid-19 heeft ​aangebracht in de wereldeconomie hebben een ​groot effect gehad op de vastgoedmarkt. Veel potentiële kopers schrikken voor⁢ de aankoop van eigendommen, wat resulteert in een significant verminderde verkoopactie.

Enkele van​ de factoren die de​ vraag naar vastgoed drukken zijn:

 • Zorg voor gezondheidsrisico’s: Een van de grootste zorgen van kopers is ‌de angst⁣ voor mogelijke gezondheidsrisico’s ‌als gevolg van het coronavirus.​ Zelfs in landen met een succesvolle bestrijding, zoals Nederland, kunnen mensen het risico niet geheel uitsluiten.
 • Beperkte mobiliteit:‌ Het ‍reizen om de juiste locatie te vinden zorgt voor een⁣ andere uitdaging. Specifieke regels voor vluchten, ⁣gezondheidscheckpoints en andere beperkende factoren bemoeilijken‌ het onderhandelingsproces.
 • Gedaalde inkomsten: De gevolgen⁢ van Covid-19 zijn ‌te voelen op arbeidsmarkten wereldwijd. De⁣ resulterende onzekerheid heeft​ er voor gezorgd ‌dat veel potentiele kopers gefocust zijn op het bewaren van hun spaargeld in ⁢plaats van het investeren in vastgoed.

Ondanks deze specifieke obstakels, is de verkoop van vastgoed in veel delen van de wereld nog steeds actief. Maar het is nodig dat kopers zorgvuldig hun aankoopbeslissingen nemen, met inachtneming van alle risico’s.

3. Pandemie ⁢leidt ⁤tot vertraging in koopkracht voor vastgoed

De laatste ‌maanden staat de wereld op z’n kop‍ als ⁤gevolg⁤ van de Covid-19 pandemie. Niet alleen⁣ gezondheid en geluk staat‌ op het spel, ook de ‌economie is⁣ hard getroffen. Het wereldwijde vastgoedmarkten heeft dan ook te maken met ‌voelbare gevolgen.

Veel economische factoren hebben een directe invloed op koopkracht in ⁣de vastgoedsector. Toendertijd was het loonniveau voor veel mensen een belangrijke ​factoren in⁤ de keuze voor het ⁢verkrijgen van‍ een hypotheek. De pandemie heeft hier een flinke aantasting in veroorzaakt. Er zijn⁢ veel bedrijven die te maken hebben met een sterke terugval in inkomsten en vergroot verzuim, waardoor het loonniveau naar beneden is gedrukt. Om deze reden zal de koopkracht voor vastgoed lager liggen en alleen weer toenemen als de economie herstelt.

 • De consistentie van de loonkosten is een cruciale factor voor‍ kopers. Het moet voor ‌veel kopers ‌geruststellend zijn dat hun inkomsten​ overtollig‌ zijn ten opzichte ⁢van hun kosten.
 • De rentetarieven op hypotheken blijven laag. Hoewel de koopkracht naar beneden zal gaan, zal de lage rente waarschijnlijk een hoop helpen.

4.⁣ Lichte stabilisatie van de vastgoedprijzen

Gedurende de afgelopen maanden hebben ‌veel Europese landen een verbetering‌ gezien in de‍ Europese vastgoedmarkt. Het is gebleken dat ⁣de prijzen voor onroerend goed​ zijn gestabiliseerd, wat een goede trend is voor investeringen in het vastgoed. Er zijn verschillende redenen die de stabilisatie in de ⁤markt hebben ​beïnvloed:

 • Verlaagde hypotheektarieven: de centrale bank heeft de hypotheektarieven laag ‍gehouden, waardoor het aantrekkelijker is geworden om te​ investeren in onroerend goed.
 • Gestegen verhuurprijzen: de verhuurprijzen zijn de afgelopen maanden gestegen, waardoor het meer ‍rendabel is ⁢geworden om te investeren in vastgoed.
 • Stabiele​ waarderingen: de waarderingen van onroerend goed zijn⁤ de afgelopen maanden‌ gestabiliseerd, wat meer zekerheid geeft voor investeerders.

De stabilisatie van de markt⁣ betekent niet dat de prijzen voor vastgoed zullen stijgen. Integendeel,‍ er zijn veel analisten die verwachten‍ dat de‌ prijzen zullen dalen, maar de stabilisatie ⁣betekent dat er minder risico is om te ‍investeren in onroerend goed. ​Er is nog veel verder onderzoek noodzakelijk om te zien of de stabilisatie van de vastgoedprijzen duurzaam kan worden gemaakt.⁢ Ondertussen zijn er echter duidelijke tekenen dat⁣ de prijzen geleidelijk aan zullen stabiliseren, wat gunstig ​is voor zowel investeerders als de mensen die willen kopen of verkopen.

5. Korte termijn reactie op pandemie

De is gericht ⁢op het beperken van sociale mobiliteit en contact, zodat bevolkingen gezond ⁤blijven. Er worden strategieën gebruikt zoals:

 • Sociale afstandsmaatregelen, zoals het verhogen van de afstand tussen mensen en het vermijden dat mensen ‌groepen vormen
 • Beperkingen op verplaatsingen, zoals ⁤het beperken van binnenlandse⁣ reizen of het sluiten ⁣van grenzen
 • Beperking op sociale bijeenkomsten, zoals het sluiten van winkels, restaurants, scholen, ⁤kantoren en​ andere publieke ⁣locaties

Isolatie is ook een vaak gebruikte ‍strategie waarbij mensen die ‌hebben aangetoond dat ze geïnfecteerd zijn⁣ met een virus of andere ziekte worden geïsoleerd met de bedoeling de verspreiding van een pandemie te voorkomen.
De beperkt de ​verspreiding van een pandemie en voorkomt dat mensen ziek worden. Het is echter belangrijk dat ⁢mensen zich realiseren dat het een tijdelijke‍ oplossing is, er zijn lange termijnstrategieën ​nodig om pandemieën tegen te gaan.​

6. Herstructurering van de vastgoedsector

Verschuivingen in de ⁤vraag naar ⁢woningen

De vraag naar woningen ⁣heeft een aantal verschuivingen​ doorgemaakt, waardoor vastgoedeigenaren ertoe ⁤aangetrokken worden om hun bestaande portefeuille aan te ⁢passen ⁤aan de nieuwe vraag.​ De vergrijzing en verstedelijking zorgen voor nieuwe behoeften, zoals kleinere woningen, studentenwoningen en vakantiewoningen.
Hierdoor moeten ‌vastgoedeigenaren meer opties geven om te voldoen aan de verschuivende vraag en ook de huurprijzen aanpassen.

Om hiermee om te gaan verrichten vastgoedeigenaren herstructurering. Met‌ herstructurering worden de bestaande⁣ panden aangepast aan de nieuwe wensen. Bijvoorbeeld door toevoeging ⁤van appartementen, studentenwoningen of andere ‍types woning.

Om de panden ​te herstructureren hebben investeerders de⁢ volgende stappen nodig:

 • Kiezen van de⁤ beste herstructureringsstrategie.
 • Ontwikkelen van een weloverwogen plan voor ‍de herstructurering.
 • Opstellen‍ van ⁣gedetailleerde specificaties.
 • Veilig stellen van financiële middelen.
 • Inluiden van⁣ partners die kunnen bijdragen aan het project.

Deze herstructurering ⁣kan veel financiële voordelen met⁢ zich meebrengen, waaronder lagere ⁣operationele kosten, hogere rendementen, meer flexibiliteit en duurzaamheid.

7.⁤ Financiële ​implicaties van de pandemie op het Belgisch vastgoedmarkt

De Belgische vastgoedsector ​liep afgelopen jaar een flinke klap op. Veel bedrijven, die‌ het basisinkomen vormen voor de vastgoedmarkt, zijn‍ bijna‍ failliet gegaan. Overheden en financiële instellingen‌ hebben taken genomen om niet-vrij verhandelbare financiële zekerheden te bevorderen voor zowel vastgoedvastgoed als onroerend ⁣goed, om de markt te stabiliseren.

Voor starters op de ‍vastgoedmarkt ⁤is het vaak lastig om de financiële middelen te⁤ vinden om vastgoed te kopen. Er is een​ duidelijke toename in de⁤ noodzaak en verlangen om‍ toe te treden tot de Belgische vastgoedmarkt. Het is eveneens veel moeilijker geworden om​ volharders te werven voor financiële instellingen. Belgische financiële instellingen nemen meer risico’s,‍ eisen hogere premiepercentages of zijn tijdelijk gestopt met het creëren van financieringskansen voor vastgoed.

 • Starter: het is⁣ lastiger om financiële ⁢middelen te vinden om vastgoed te kopen.
 • Financiële instellingen: nemen meer risico’s, vereisen ‌hogere premiepercentages of stoppen met financieringskansen ‌voor vastgoed.

Belgisch vastgoed ⁣wordt hard getroffen door de Covid-19‍ pandemie, maar het vastgoed blijft dezelfde prijzen behouden. België is een sterk vastgoedmarkt en als de pandemie achter de‍ rug is, kunnen we ‍verwachten dat de ⁢vastgoedmarkt weer zal herstellen. Maar tot die tijd zullen ⁢de vastgoedprijzen blijven stijgen of dalen, afhankelijk van andere ⁣factoren.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost