Eerste geothermische warmtenet voor woningen in Wallonië

⁣Geothermische warmte biedt een ‍unieke ⁢manier om ⁣duurzaam energie op te wekken. In het kleine Belgische gewest Wallonië heeft de regio ‍een ⁤primeur in haar pakket aan​ innovatieve⁣ duurzame energieoplossingen. Het eerste geothermische warmtenet voor woningen werd zojuist ⁣afgerond⁢ en is klaar voor⁣ gebruik. In dit artikel gaan we⁣ in op wat precies de specifieke voordelen ‌zijn⁣ van het⁤ eerste geothermische warmtenet in Wallonië.

1. Wat is het⁤ eerste geothermische‌ warmtenet in⁣ Wallonië?

De ⁢eerste geothermische warmtenet in ‌Wallonië is geïnstalleerd in 2009‌ in Lanaye, ⁤aan de grens met Nederland.​ Het heeft een capaciteit van⁢ 8,2 MWth​ leveringsvermogen‍ uit 3 warmtepompen. Het netwerk ligt ‌onder‌ de Limitrophe-laagte, een voormalige mijnlocatie in de provincie Luxemburg.

Het geothermische warmtenet biedt ‍de ⁣stemming en ⁢verwarmingsbehoeften voor ⁤gebouwen en​ accommodaties⁤ in een ​gebied ‌van ongeveer 3 km2. ⁣Het⁣ heeft thermische⁢ energiebronnen op verschillende​ diepten:

 • diepte 500-550‍ m– gebruikt voor verwarming gebouwen ⁤in de kern van ​het stedelijk gebied,
 • diepte 520-550 m– voorziet commerciële ⁣gebouwen in Lanaye en als⁣ back-up voor de⁤ gebouwen in het stedelijk⁢ gebied,
 • diepte 550-650 ⁤m– voorziet industriële gebouwen.

De leveringen worden ​gedaan⁣ via een district verwarmingsnetwerk.

2. Wat zijn​ de voordelen van geothermische warmte?

Geothermische warmte is een​ energiebron‍ die uit⁤ de‍ aardkern wordt gewonnen. Hierbij wordt‌ energie omgezet‍ in warmte, ⁣waarmee gebouwen kunnen verwarmen. Geothermische warmte biedt een aantal voordelen:

 • Duurzaam: Geothermische ‍warmte is een duurzaam ‌alternatief voor verbruiksbronnen.​ Het levert energie​ zonder ⁣dat er natuurlijke bronnen ‍uitgeput⁣ worden.
 • Geen accessoire ⁤kosten: Geothermische warmte is één van de ⁣weinige ⁢energiebronnen die geen accessoire ⁣kosten ‍vereisen. installatie- ‍en lopende kosten zijn zeer ‌laag.

Net als andere ‌energiebronnen,mi ⁤is geothermische warmte beperkt in⁤ zijn⁢ capaciteit. Het is natuurlijk wel afhankelijk van‌ waar het wordt toegepast, maar‌ de​ capaciteit blijft beperkt. Een ​ander nadeel is​ dat het⁢ niet werkbaar‍ is bij ⁣extreme omstandigheden, zoals extreme hitte​ of kou.

3. Wat zijn de​ uitdagingen en kosten van geothermische warmte?

Het gebruik‌ van⁢ geothermische warmte biedt veel potentiële voordelen voor mensen en⁤ bedrijven. Maar als het gaat om energiebronnen, zijn ⁢er ook diverse uitdagingen en kosten die bij komen ⁣kijken.

 • Risicobeheersing en milieu: Geothermische warmte​ kan bijzonder kostbaar ‍zijn ‌en het is belangrijk om alle risico’s en milieu-impact ‌in ⁤kaart ‌te brengen voordat je‌ eraan begint.
 • Broninkomsten: Er zijn marketingstrategieën nodig om te zorgen dat ondernemingen de potentiële broninkomsten kunnen verzilveren.
 • Booruitrusting⁤ en boring: ‌ Geothermische projecten vereisen gespecialiseerde boortechnieken en een uitrusting‌ met⁢ hoge specificaties. Boorlagen verschillen sterk van gebied ‍tot gebied, wat het‌ logistiek en financieel uitdagend maakt.

Gebieden die geschikt zijn voor geothermisch energieproductie kunnen⁢ zich ook verhouden‍ tot spaarzame ​middelen. Projectontwikkeling‍ kan zo lang duren dat de⁣ kosten hoger uitvallen dan de ⁢investeringen. Daarom is⁤ de factor tijd ook een belangrijke ⁣factor voor overweging bij het ⁣plannen van⁢ geothermische ⁢projecten.

4. Wat zijn de toekomstplannen voor geothermische⁢ warmte in Wallonië?

Wallonië heeft hoge ⁢ambities ⁤wat betreft het⁣ creëren⁤ van duurzame‍ energie door ⁢middel van geothermische ⁣warmte. In‌ 2018 ‍heeft⁢ de regio,⁢ die grenst aan Frankrijk, België en Duitsland, Europese subsidies ontvangen ter waarde van​ 10⁣ miljoen euro om geothermie te stimuleren. Het project, ⁣dat voorziet ⁣in geothermische warmte voor⁣ Gennep in België, zal een​ grote invloed hebben‍ op de toekomstige plannen⁣ voor geothermische warmte in Wallonië.

Lokale autoriteiten in de regio staan er positief​ tegenover om geothermie toe te passen als ⁣alternatief energiebron. Wallonië heeft ⁤de ambitie om de energierekeningen te verlagen en energieonafhankelijk te ⁢worden, ⁢dus er zullen meer geothermische ‌projecten‌ worden⁢ ontplooit. Met het project ⁢in Gennep als voorbeeld worden ‍meer bedrijven aangespoord ‌om hun‌ energieverbruik ⁣te optimaliseren en geothermie‍ te overwegen.

 • Optioneel of verplicht optioneel – geothermische warmte kan populair worden gemaakt‍ door het‍ als een optie⁣ aan bedrijven aan te​ bieden.
 • Steun voor geothermie –⁤ stimuler bedrijven om​ hun energieverbuik‍ te ‍verminderen met een ⁤groter budget voor ‍geothermische projecten.
 • Verplichte voordelen – lokale⁢ autoriteiten kunnen ‌ervoor zorgen dat ‌er​ door bedrijven geothermische warmte wordt gebruikt in⁢ plaats van fossiele brandstoffen.

Met ⁢de implementatie van ‍het ⁢eerste geothermische warmtenet ‍in⁢ Wallonië, krijgen de bewoners de mogelijkheid om te​ genieten van energie-efficiënte⁤ warmteoplossingen, die duurzamer zijn dan andere soorten​ warmte. In de toekomst, zal het​ warmtenet het ⁣energieverbruik en ⁣de energiekosten‍ verminderen voor zowel het milieu als voor⁣ de ⁤beschikbare geldbronnen. Het is een mijlpaal voor Wallonië als ⁢het ​gaat​ om energiebesparingen en ⁢duurzaamheid.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost