Nederlandse huizenmarkt weer onder de loep door stijgende woningprijzen

De Nederlandse huizenmarkt staat momenteel weer ter discussie als gevolg van stijgende woningprijzen. In deze artikel zullen we dieper ingaan op het veranderende karakter van de Nederlandse huizenmarkt, wat dit betekent voor potentiële kopers en verkopers, en wat er kan worden gedaan om de prijzen stabiel te houden.

1. Stijgende woningprijzen: Nederlandse huizenmarkt onder de loep

De Nederlandse huizenmarkt is de laatste jaren sterk in opmars. Er worden al enkele jaren meer woningen verkocht dan er aan het einde van het jaar gebouwd worden en de prijsstijgingen daarvan staan niet meer stil. Sinds 2010 is de prijs van de gemiddelde woning in Nederland namelijk met maar liefst 64% gestegen.

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat veel Nederlanders problemen ervaren bij de aanschaf van een eigen woning. Een aantal factoren hebben hieraan bijgedragen:

 • Lage rente: Door lage rentetarieven is het in ons land goedkoper geworden om te lenen. Hierdoor zijn woningen duurder geworden.
 • Beperkte voorraad: Er worden steeds minder woningen gebouwd, waardoor er minder woningen voor verkoop op de markt zijn.

Het zal interessant zijn om de komende jaren te zien of de prijs van de gemiddelde woning nog verder zal stijgen, of dat er een duidelijke trend is die anders luidt.

2. Historische ontwikkeling woningprijzen in Nederland

Sinds de jaren 70 is de Nederlandse woningprijs duidelijk gestegen. In het begin van de 21ste eeuw werd dat duidelijk toen de woningprijzen begonnen te stijgen. Daarna ging de stijging door, tot de grenzen van wat economisch redelijk was. Dat bereikte zijn hoogtepunt toen de woningmarkt in 2008 instortte. In de daaropvolgende jaren begon de woningprijs zich te herstellen en bleef de prijs door de jaren heen stijgen.

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de historische ontwikkeling van de woningprijzen in Nederland. Zo spelen de volgende factoren een grote rol:

 • Inflatie: De inflatie, ofwel de prijsstijging over een langere periode, beïnvloedt de woningprijzen.
 • Vraag naar woningen: De stijgende vraag naar woningen kan ook de woningprijzen beïnvloeden.
 • Economische situatie: De economische situatie in het algemeen is ook van invloed op de woningprijs.

Bovendien zijn er verschillende regionale factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Ook de lokale schaarste op de woningmarkt kan het prijsniveau beïnvloeden.

3. Eigenaarschap: een steeds groter wordend verschil

Het eigenaarschap is een steeds belangrijker verschil tussen levenspartners. Tegenwoordig willen de meeste paarpartners maar al te graag een bepaalde hoeveelheid onafhankelijkheid behouden. Om dit te doen, moeten de meeste partners ervoor zorgen dat beide personen een eigenaar zijn van hun gezamenlijke bezittingen.

Voordelen van eigenaarschap

 • Onafhankelijkheid : een partner kan zijn onafhankelijkheid bewaren door een eigenaar te zijn van zijn / haar eigen geld en bezittingen.
 • Flexibiliteit : een partner heeft meer flexibiliteit bij het maken van financiële beslissingen als hij of zij eigenaar is van zijn / haar bezittingen.
 • Macht : bij eigenaarschap krijgt een partner meer controle over hun financiën.

Nadelen van eigenaarschap

 • Onrechtvaardigheid : de eigendomsverhoudingen kunnen leiden tot onrechtvaardigheid omdat de eigenaar meer controle heeft over de toekenning van geld en goederen.
 • Verlies van zeggenschap : als de eigendomsverhouding ongelijk verdeeld is, kan een partner het gevoel hebben geen invloed te hebben op de besluitvorming.
 • Ruzie en ontevredenheid : eigenaarschap kan leiden tot communicatie- en meningsverschillen tussen partners, wat kan leiden tot ontevredenheid.

4. Brexit: Een factor bij de stijgende huizenprijzen?

De stijging van huizenprijzen is een huidig debatonderwerp, zowel in Groot-Brittannië als daarbuiten. Brexit heeft een aanzienlijke invloed gehad op het Britse eigendomsmarkt en heeft daarom een Predikteffect gehad. Hieronder staan de vier belangrijkste manieren waarop Brexit de huizenprijzen heeft beïnvloed:

 • Brexit heeft de lokale economie beïnvloed, wat resulteerde in hogere huizenprijzen.
 • Kopers worden afgeschrikt door de politieke onzekerheid die veroorzaakt wordt door de Brexit-crisis.
 • Brexit heeft ook invloed op het financiële beleid, wat leidde tot lagere hypotheekrentes.
 • Veranderingen in de Britten weddenstrook wetgeving hebben de verkopers aangespoord om meer te vragen voor huizen.

De waarheid is dat niemand precies kan weten welke impact Brexit zal hebben op de huizenprijzen. Veel experts in de branche zijn echter over het algemeen het erover eens dat de vraag naar eigendommen in Groot-Brittannië zal stijgen, wat waarschijnlijk zal resulteren in hogere prijzen. Er is ook redelijkheid dat de eerste jaren van Brexit meer positief dan negatief zullen zijn, wat waarschijnlijk resulteert in stijgende huizenprijzen. Hoewel de beïnvloeding van de Brexit overtuigender dan ooit is, blijft er veel onzekerheid wat betreft de toekomst van de economie. Waarschijnlijk zal de situatie veranderen in de komende maanden, waardoor de dynamiek van de beïnvloeding van Brexit op de huizenprijzen nog meer in kaart te brengen is.

5. Hoe kan de Nederlandse overheid de huizenmarkt ombuigen?

Versterken van de verhuursmarkt

Een manier waarop de Nederlandse overheid de huizenmarkt kan ombuigen, is het versterken van de verhuursmarkt. Hierdoor kunnen mensen meer opties hebben bij wonen en kan de druk op de huizenmarkt verlicht worden. De overheid kan dit realiseren door:

 • Het geven van fiscale voordelen aan particuliere verhuurders, om het voor hen aantrekkelijker te maken om te verhuren.
 • Het verlagen van reguleringen die particuliere verhuurders nodig hebben om te verhuren.
 • Het blijven stimuleren van gemeentelijke woningbouwprojecten.

Afschaffen van hypotheekrenteaftrek

Een andere manier waarop de Nederlandse overheid de huizenmarkt kan ombuigen, is door het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor nieuw gebouwde huizen en het verhogen van de overdrachtsbelasting bij oudere woningen. Hierdoor is het voor mensen voordeliger om een huurwoning te kiezen dan een koopwoning. Ook kan de overheid ervoor zorgen dat huurhuizen tegen een betaalbaar tarief gebouwd kunnnen worden, zodat er meer keus is voor iedere huurder.

6. Maatregelen ter beperking van de woningprijzen

Er worden verschillende maatregelen genomen om de woningprijzen te beperken. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in staatsmaatregelen, maatregelen van de gemeente en maatregelen van de woningcorporatie.

Staatsmaatregelen

 • Invorderen van een prijsplafond: de overheid moet woningen aankopen als de prijs hoger wordt dan het vastgestelde prijsplafond.
 • Vaststellen van een stimuleringsregeling: het biedt overheidsgaranties voor leningen en/of subsidieaanvragen om de woningprijs te verlagen.
 • Provinciaal beleid waarmee ovb’s woonruimte kopen en verhuren tegen lage prijzen.

Gemeentelijke maatregelen

 • Oprichting van woonruimtetekort organisaties, waardoor lokale overheden hun woningvoorraad kunnen vergroten om de vraag naar betaalbare woningen in de stad te verhogen.
 • Stimuleringsfonds: dit fonds biedt financiële steun aan gemeenten om de sloop van woningen die te duur zijn te vermijden.
 • Het verhogen van de belasting op woningen boven de marktprijs: gemeenten kunnen de belasting op betaalbare woning opdrijven, waardoor woningkopers minder aantrekkelijk worden.

7. Wat betekenen de stijgende woningprijzen voor de toekomst?

De stijgende woningprijzen hebben een aantal duidelijke gevolgen. Ten eerste, mensen hebben het moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Hierdoor kunnen veel mensen gedwongen worden om in kleinere woningen te leven of partnerschappen aan te gaan om de huur of hypotheek te betalen. Ten tweede, de stijgende prijzen betekent dat veel mensen niet meer in staat zijn om een woning te kopen. Investeerders die al eigenaar zijn van een woning kunnen hier echter wel van profiteren.

Op lange termijn betekent de stijging van de woningprijzen dat woningmarkten ernstig verstoord kunnen worden en woningen worden onbetaalbaar. Dit kan ervoor zorgen dat er minder nieuwe woningen gebouwd worden, wat vervolgens een grotere beperkte vraag zal creëren. Dit kan ook het bezit van een woning buiten de stedelijke grenzen veel duurder maken.

 • Mensen hebben meer moeite om een betaalbare woning te vinden
 • Mensen kunnen niet meer een woning kopen
 • Lange termijn gevolgen voor verstoring van de woningmarkt
 • Het bezit van woningen buiten de stedelijke gebieden kan duurder worden

De Nederlandse woningmarkt blijft onder de loep liggen vanwege de toename van de woningprijzen. Deze toename wordt primair veroorzaakt door de grote vraag naar woningen en tekorten aan geschikte woningen. Desondanks blijven consumenten steeds meer betalen voor woningen, wat leidt tot grotere druk op de Nederlandse woningmarkt. Om deze druk te verlichten zullen verschillende partijen de komende tijd met oplossingen komen om de woningmarkt te ontzien.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost