Slimme renovatie zorgt voor 63 duurzame sociale woningen in Bilzen

Bilzen krijgt 63 nieuwe duurzame sociale woningen dankzij ⁤een slimme renovatie. ​De ​renovatie heeft geresulteerd in meer ‌energie-efficiënte woningen ⁣waarmee ⁣de woningnood in de ⁣stad aanzienlijk verminderd wordt. In dit artikel lichten we toe hoe dit project heeft bijgedragen aan duurzame woningbouw in de regio.

1. Slimme renovatie als oplossing voor sociale woningbouw in ​Bilzen

De stad Bilzen heeft de⁤ uitdaging aangenomen om‍ sociale woningbouw te moderniseren ‌en te verbeteren. Er zijn​ een aantal slimme‍ renovatiemethodes die hierbij gebruikt kunnen worden:

 • Verbouw bestaande​ woningen:‌ het ‌aanpassen van bestaande woningen, zonder deze te ⁣slopen, is een goede⁣ manier om sociale huurwoningen te verbeteren. Het kan​ de algehele ​kwaliteit verhogen en voorzien in de behoeften van huurders die voldoen aan de normen ⁤voor het aanpassen ⁣van de woning.
 • Gebruik duurzame materialen: het gebruik van duurzame materialen kort de kosten op de lange⁣ termijn. U ⁤kunt ook⁣ energiebesparende‌ materialen gebruiken om zowel de energiekosten ⁤als de uitstoot⁢ van het gebouw te verminderen.
 • Gebruik technologie: moderne technologieën kunnen worden gebruikt om energie‍ te besparen, de kwaliteit van de woningen ‌te verbeteren en te voorzien in de behoeften van de ​bewoners. Zo kunnen woningen worden uitgerust ⁤met slimme technologie, zonne-energiesystemen en ledverlichting, wat leidt tot lagere energiekosten.
 • Herinrichting van buurten:‌ herinrichtingsprojecten kunnen ervoor ⁤zorgen‍ dat ‌buurten hun identiteit behouden, terwijl er ook ruimte wordt gemaakt ‍voor het begrip en toewijding van de huurders. Projecten kunnen ook worden gebruikt om het landschap​ van de buurt te verbeteren.

Om de woningen in Bilzen aantrekkelijk te maken voor ⁣bewoners, is het belangrijk dat er‌ een‍ afweging‌ wordt gemaakt tussen kostenreductie, duurzaamheid en comfort. Verder moeten ‍veiligheid en reiniging worden gecontroleerd, zodat bewoners met een gerust hart kunnen wonen. ​Een slimme renovatie ⁤is dus een goede oplossing voor het verbeteren van⁤ de sociale woningbouw in Bilzen.

2.‍ De voordelen van slimme renovatie

Met slim ​renoveren kun je‍ woningen op een ⁤duurzame manier​ aanpassen. Je maakt je woning aantrekkelijker, maar verlaagt ook het energieverbruik en bijbehorende stookkosten. Het is belangrijk om hier goed over ⁤na te⁢ denken voordat je begint met renoveren.

Voordelen van slimme⁢ renovatie:

 • Minder energieverbruik en ​daarmee lagere stookkosten.
 • Verlenging van de levensduur ⁣van je⁤ woning en daarmee een lager energieverbruik in de toekomst.
 • Een aangenamer binnenklimaat, waardoor het zeer aangenaam verblijven is.
 • Verbeterde luchtkwaliteit en ​akoestiek, wat betekent dat je minder hinder van geluiden en luchtvervuiling ondervindt in je ‌woning.
 • Verbeterde investeringswaarde van je ⁤woning, waardoor je er meer⁣ op kunt verdienen wanneer de ‌tijd aanbreekt dat je ‌de⁣ woning wilt verkopen.

Wanneer je slim ‍renoveert, voel je je in je eigen huis ook veel comfortabeler. Het gaat om veel meer dan alleen ​het aanbrengen van‍ een nieuwe look. Het vergroot de waarde ‌van je woning, je energieverbruik en⁤ het leuke aan het ⁤renoveren is dat je zelf mee kunt beslissen over de‌ stijl ​en de⁢ manier waarop je ‍je woonomgeving verder kunt verfraaien.

3.‍ 63 duurzame sociale ‌woningen in Bilzen: een verhaal vol‍ resultaten

Verhoogd welzijnscriterium

 • 63 moderne en energie-efficiënte woningen realiseren
 • Omvat een gemengde mix van sociale huurwoningen en ⁣koopwoningen
 • De focus lag​ vooral op het⁤ verhogen van het welzijnscriterium

Bilzen heeft een heel verhaal te vertellen‌ over het realiseren van duurzame‍ sociale woningen. ⁤Door het bouwen van 63 moderne​ en energie-efficiënte‌ woningen werd een gemengde mix⁤ van sociale huurwoningen⁢ en koopwoningen gerealiseerd. Tijdens het project werd de focus gelegd op het verhogen van het welzijnscriterium, dat als een centrale leidraad werd gebruikt door de verschillende partners in het project.

Het resultaat is een kwalitatief hoogstaande woonomgeving‍ die bijdraagt aan‍ een verhoogd welzijnscriterium. Het⁢ gebied vernieuwde haar erfgoed ⁢om zichzelf voor te ​bereiden voor ⁤een moderne levensstijl. Daarnaast is er aan het publiciteitenplan‌ gewerkt, waardoor er meer ‍bewustwording ‍ontstond in Bilzen over⁣ duurzaam wonen.

4. Wat is ‌slimme renovatie precies?

Slimme renovatie is een preventieve manier om energieverlies te verminderen‍ en de kosten te verlagen die bij het renoveren van gebouwen komen kijken. Het vereist een geïntegreerde benadering van bouwkundige, technische en economische aspecten, waarbij ⁣de levensduur van de⁤ constructie in⁣ ogenschouw wordt genomen.

Het‌ doel van slimme renovatie is om een gebouw zodanig te ​renoveren dat het de nuttige⁤ levensduur van een gebouw verlengt. Het ⁢vermindert voornamelijk:

 • Het ⁤energieverbruik: Bij het​ renoveren van een bestaand gebouw, worden energieverbruiken tegen energie-efficiënte technologieën vervangen.⁤ Dit helpt het energieverbruik ‍per‍ m² te verminderen.
 • De kosten: ‌Als er investeringen worden gedaan in energie-efficiëntie, kunnen de kosten worden‌ gereduceerd. Door de installatie van slimme apparatuur en de modernisering van verwarmings- ‌en koelingssystemen, ‍kunnen zowel de herbruikbare als ‌primaire energiebronnen, zoals elektriciteit, worden gereduceerd.

5. Off-site constructie⁣ en prefabricage: de kernwoorden in slimme renovatie

Off-site ‍constructie en prefabricage kunnen worden ​gebruikt‌ voor het verminderen van projecttijd en -kosten bij renovatieprojecten. Door te kiezen voor prefab modulaire ⁤constructiemethode, is ⁣het mogelijk om een kwalitatief goede, betrouwbare, gelijkvormige prefab structures in korte ​tijd te‌ maken. Dit kan de ​eindgebruiker vele voordelen bieden‌ in termen van tijd, ⁤geld en kwaliteit van hun renovatie.

Off-site constructies‌ en prefabricage kunnen​ worden toegepast in een verscheidenheid aan‍ renovatie- en herstructureringsprojecten.​ Naast de snelheid van het ‍bouwproces, kan deze methode ook helpen om de kosten ‌te reduceren. Prefab constructies kunnen nuttig zijn bij grote ⁢projecten ⁢die veel werk vereisen, zoals‍ grootschalige infrastructuur projecten of bij complexere structuren.

 • Kwaliteit en Betrouwbaarheid
 • Time-to-market
 • Kosten-effectief

6. De bewoners ‌aan het woord: hoe ‍ervaart men het wonen in een gerenoveerde sociale woning?

Trots en beseffen

De bewoners‍ die intrekken in een⁣ gerenoveerde sociale woning ervaren dit als een trotse stap in hun huurreis. Met een beter⁣ aangeboden woondecor, ​zoals schone muren, vloeren en keukens, voelen ze zich meer⁤ gerespecteerd.⁢ Bovendien zijn de huurkosten vaak lager in ‌gerenoveerde ⁢sociale woningen dan in woningen met nieuwe renovatiematerialen.

Verbeterde levenskwaliteit

Door de ⁤verbeterde levenskwaliteit merken bewoners verbeteringen in hun lichamelijke gezondheid. Werken zonder stof⁤ en verluchting⁢ helpt hun longen om schone lucht ‍in te ⁤ademen. Bovendien hebben gerenoveerde woningen meestal goede afvoervereniging en betere toegang tot openbare faciliteiten. Ze hebben meer vrijheid om vrienden uit te nodigen en te genieten van kwalitatief betere​ eet- en ​leefomstandigheden.

Door slimme renovatie staan de duurzame, sociale woningen in Bilzen⁤ er ‍nu als een ⁤zonnetje. Niet alleen ‍de inwoners, maar ook de omgeving kunnen nu profiteren‍ van de vernieuwing. Met de renovatie is een goede stap ⁤gezet richting een duurzamere en energieneutrale woningvoorraad.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost