Twee nieuwe warmtekrachtkoppelingen in het Jubelpark

In het Jubelpark, een van de ⁣historische parken ‍van Brussel, kan een nieuwe publicatie beschouwd worden​ als ⁤progressief. Onlangs‍ zijn‍ er twee warmtekrachtkoppelingen geïnstalleerd, die​ duurzame energie zullen leveren aan⁤ de stadsbewoners. De installatie is het resultaat van⁣ een enkele gecoördineerde‍ actie​ die meerdere ⁤belanghebbenden​ verenigt. Leer meer over deze ‌innovatieve technologie en​ leer ⁢hoe het Jubelpark deel kan uitmaken⁣ van ⁣de Europese samenwerking voor​ duurzame‌ energie.

1. Introductie van twee‍ nieuwe warmtekrachtkoppelingen in het Jubelpark

De⁤ twee‍ nieuwe warmtekrachtkoppelingen die in het Jubelpark ⁢zullen‍ worden geïntroduceerd, zijn VKK 1124 en ‌ VTK 7781. Deze⁣ warmtekrachtkoppelingen⁢ profiteren ⁣van de‍ toonaangevende technologieën op ​het gebied van warmteoverdracht van vandaag:

 • opnames‍ van thermische beelden
 • meervoudige warmteuitwisseling
 • geïntegreerde warmtepompen
 • IP-sensoren⁤ voor regelingen

De installatie van de koppelingen‍ zal een aanzienlijke hoeveelheid energie‌ besparen, terwijl ook ⁣de​ CO2-uitstoot wordt verminderd. Het is de bedoeling dat de ⁣koppelingen het⁢ gehele gebouw​ efficiënter ⁤maken en ⁤de ‍bezettingskosten verlagen. De twee‍ warmtekrachtkoppelingen zullen de reeds bestaande verwarmings- ‌en koelapparatuur ​aanvullen en ervoor ⁢zorgen ‌dat het pand beter geïsoleerd ⁣wordt.

2. Hoe werken ⁢de twee⁣ warmtekrachtkoppelingen?

Een warmtekrachtkoppeling (WKK) ⁢is een installatie​ waarmee energie⁣ kan worden opgewekt met behulp‍ van ⁤warmte die meestal⁢ onttrokken⁢ wordt⁣ aan ⁢afvalgassen van motorvoertuigen. ​Er zijn verschillende ⁤types warmtekrachtkoppelingen maar de twee meest voorkomende ⁣zijn:

 • Organische Rankine-cyclus (ORC): Het ‌warmtebron ⁣op ⁢het ORC-systeem wordt meestal⁤ gevoed door ⁤afvalgassen.‌ Het systeem‍ maakt ​gebruik van⁤ een ⁤organische ⁣vloeistof – zoals​ pentaan of propaan ⁣- als een medium voor warmte-energieoverdracht​ en gebruikt verschillende druk- ​en​ temperatuurfasen om energie‍ te‌ omzetten ​in mechanische energie,⁤ die⁣ kan worden gebruikt voor ⁣koel- en‌ elektriciteitsgenerator.
 • Stoomcascade: Deze warmtekrachtkoppeling maakt gebruik van verschillende‍ stappen om ⁤de warmtebron‍ om te zetten⁢ in mechanische energie. Het ‌wordt meestal gevoed ‌door ​verbrandingswarmte,⁤ zoals ⁣afvalgassen van verbrandingsmotoren. ⁢Het stroomsysteem bestaat uit verschillende warmtewisselaars, waarvan de temperatuur en druk worden aangepast, ‍waardoor​ thermische energie‌ wordt omgezet in mechanische ‍energie.

Beide ⁢systemen worden ⁤toegepast voor ⁢het genereren van​ elektriciteit; terwijl ORC-systemen⁢ geschikt‍ zijn voor⁢ kleine tot middelgrote elektrische machten,​ worden ⁢stoomcascades meestal ⁢gebruikt ‌voor grotere elektrische machten. Bovendien is de ⁢ORC-warmtekrachtkoppeling verbazingwekkend effectief in het⁢ gebruik van ‌afvalgassen voor het ‌genereren​ van ​warmte-energie.

3.​ Benodigde componenten voor de warmtekrachtkoppelingen

Warmtekrachtkoppelingen vereisen een aantal componenten om ​efficiënt stroom te ‍genereren.​ Deze ⁢componenten ‌omvatten:

 • Een compressor
 • Een condensor
 • Een verdamper
 • Een expansieklep
 • Een verbrandingskamertje

De⁤ compressor ⁤is‌ van essentieel belang voor het werkingsprincipe van een warmtekrachtkoppeling. Het compresseert ⁣het koudemiddel dat circuleert in ⁣het ⁢systeem, ​waardoor het drukkenovenwerk uitgevoerd‌ kan⁣ worden. Afhankelijk van het ⁢type warmtekrachtkoppeling, kan er gebruik⁤ gemaakt worden van ​een centrifugale of ​scroll compressor.

De condensor verlaagt de ⁣druk en ‍temperatuur ⁣van het koudemiddel,⁤ en‌ omvat meestal een buisvormige constructie om de‌ warmte af te voeren. Warmte wordt afgegeven ‌aan de omgeving​ met behulp van een ⁣systeem met een luchtventilator.⁣ Grotere condensors hebben zelfs ‌een‌ watersysteem om de warmte ⁤af te voeren.

4.​ Werking en⁢ efficiëntie ⁢in het Jubelpark

Het Jubelpark‍ kan⁢ verdeeld worden in verschillende werkzones, waaronder de Grote Tuin en het Classementterras. De Grote Tuin, die meer dan 7⁣ hectare​ bestrijkt, imponeert met‌ zijn diversiteit​ aan bloemen, meren, afsluitingen ‍en prachtige ⁢bomen. Het Classementterras, een openluchtraal, ‍ligt direct naast het‍ oude fort en fungeert‍ als een soort‍ verlengstuk van​ de Grote Tuin.

Het Jubelpark maakt gebruik ⁢van een geavanceerd beheersysteem om zijn werking en efficiëntie⁣ te garanderen. Zo heeft de parkverantwoordelijke ‍de beschikking over geautomatiseerde systemen voor de aansturing van⁣ de tuinmachines en⁤ het behoud ⁣van de tuinlink. Door middel van‍ online beheersoftware kunnen verkenners op​ afstand de ⁢status van ​de tuin in de gaten houden en nieuwe instructies geven. Ook zijn er verschillende ​technieken en methodes geïmplementeerd ‍om de waterkwaliteit en ⁣bescherming te optimaliseren.

 • Geautomatiseerd beheersysteem voor ⁢de aansturing van tuinmachines en het behoud van de tuinlink.
 • Online beheersoftware voor het in de ‍gaten houden ⁢van tuinstatus ‍en ‍het geven van nieuwe instructies.
 • Technieken en methodes ⁢ geïmplementeerd om de waterkwaliteit en bescherming te optimaliseren.

5. Voordelen voor het Jubelpark

Het ‍Jubelpark is ⁣gelegen ‍in het⁤ toeristische centrum van⁢ Brussel,‌ België. Door het​ centrale ligging heeft het ⁤Jubelpark veel ‌voordelen:

 • Dagje uit: Door⁣ de verschillende openbare ruimtes binnen ‌het ⁢park, zoals ​een bos, dierentuin, jachttoren⁢ en verschillende gebouwen, is​ het ‍een ideale locatie voor een gevarieerd dagje genieten in het park.
 • Toeristische ⁤omgeving: Het park⁣ ligt midden⁢ in ‌de Europese hoofdstad ​en biedt het hele ⁤jaar⁤ door‍ vele culturele evenementen.

Naast ⁣deze ‍voordelen, is het Jubelpark ook‌ een primaire attractie in het ⁣centrum van Brussel. Het ⁢park​ biedt tal⁣ van attracties zoals de ⁤historische voettocht, restauratie van het kasteel, ⁢een waterweg⁤ en wandelpaden ⁢zoals de Avenue des Nations Unies waar je heerlijk kunt ‍wandelen en​ genieten van⁤ het ‌uitzicht. Het park biedt ⁢een verscheidenheid ‍aan culturele ⁤bezienswaardigheden zoals het ⁢kunstmuseum, het bankgebouw, ​het Burgerweeshuis, ⁣het bijzonder ​voorname⁤ Hotel d’Alcantara,​ de prachtige ‌bloemenplaatsen, het monumentale permittingebouw en het groene park.

6. Samenvatting: waarom kiezen voor​ de ⁣twee ⁢warmtekrachtkoppelingen?

De twee warmtekrachtkoppelingen bieden veel‌ voordelen in vergelijking met ‍andere huidige energie-alternatieven. U⁤ krijgt bijvoorbeeld een ⁣hogere efficiëntie, een langere levensduur, minder onderhoud en lagere bedrijfskosten. Omdat‍ er geen verbranding nodig is, zullen er geen⁢ verontreinigende gassen‌ in​ de⁢ atmosfeer terecht komen.

Daarnaast is de warmtekrachtkoppeling ook ⁣nog eens een milieuvriendelijke⁤ en duurzame oplossing. ‍Het⁢ gebruikt⁤ geen fossiele brandstoffen en minimaliseert de uitstoot van schadelijke stoffen. Verder kunnen‍ de warmtekrachtkoppelingen worden gebruikt met​ verschillende energiebronnen, waaronder zon, ⁣warmte, ​koude, luchtdruk,‍ biodiesel, gas⁤ en nog veel‌ meer. Hiermee hebben klanten⁣ de flexibiliteit om te kiezen voor de​ energiebron die het beste bij hun behoeften past.

 • Hogere efficiëntie: De warmtekrachtkoppelingen zijn veel‌ efficiënter​ dan ⁢alle andere energie-alternatieven.
 • Langere levensduur: De warmtekrachtkoppelingen ⁢hebben een langere levensduur, ‍waardoor klanten minder geld uitgeven ⁢aan onderhoud en bedrijfskosten.
 • Schoner: ‌Er is‍ geen ‍verbranding ⁤nodig, waardoor​ er geen⁣ verontreinigende ⁣gassen in de ⁢atmosfeer ⁣terechtkomen.
 • Duurzaam: ​De warmtekrachtkoppelingen​ zijn milieuvriendelijk en ⁣duurzaam, omdat ze ​geen fossiele brandstoffen gebruiken.
 • Flexibel: Klanten hebben ⁢de flexibiliteit om te kiezen voor de energiebron die het beste⁢ bij hun behoeften past.

Hiermee transformeert het Jubelpark zichzelf tot een smartpark, dat⁣ de belangrijke stap naar een duurzame en schone stad bewerkstelligt. Door⁤ de implementatie van‍ deze twee warmtekrachtkoppelingen hopen we⁢ nog meer warmte uit verschillende bronnen te kunnen opslaan en gebruiken, waardoor‍ het Jubelpark‌ een voorbeeld​ zal ⁢zijn voor⁢ future ​stadsprojecten.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost