Tweede editie van het Energy Transition Congress op 11 december

⁢ Op‌ 11 december vindt de ⁢tweede editie⁤ van het Energy Transition ⁤Congress plaats ⁣in Amsterdam. ‌Het congres​ zal zich‌ concentreren op de actuele ‍agenda in de energiebranche. Het programma heeft als doel om meer inzicht ‌te geven in de toekomstige energietransitie. Specialisten, ⁣beleidsmakers ​en bedrijven komen bijeen om antwoorden ‍te formuleren op een scala aan vragen over de energietransitie. Tijdens dit congres zullen ‍sprekers ‌hun visie ​presenteren over hoe ​we energie duurzaam kunnen ⁤opwekken, transporteren ‍en gebruiken.

# Tweede editie ⁣van het​ Energy Transition Congress

Op woensdag 11 november ging de ​tweede ⁣editie van het Energy Transition Congress van start. Het congres was bedoeld⁢ om ⁣onderzoekers op het gebied van duurzame energie en ‍duurzame mobiliteit met bedrijven en overheden in contact te brengen. ‍De organisatoren hadden de intentie‌ om een‌ platform ​te creëren waar ⁢verschillende actoren​ uit⁤ de energiesector met elkaar ⁤konden samenwerken aan ⁤een duurzaam energiepatroon voor Nederland.

Tijdens⁣ de ⁢tweede ⁣editie van het congres⁢ werden‍ zowel onderzoeksresultaten als praktijkvoorbeelden gedeeld. Daarnaast ‌stonden er verschillende sessies ‌gepland, waaronder de‍ volgende thema’s:

 • Duurzame energievoorziening
 • Herziening⁢ van⁤ regelgeving
 • Innovaties en technologieën
 • Ethische afwegingen

Tijdens⁣ de‍ sessies ​werden‌ verschillende onderwerpen besproken, waaronder energieopwekking, opslagtechnologieën,‍ duurzame⁣ vervoersmiddelen⁣ en de uitstoot van broeikasgassen. Er werden ook strategieën besproken ⁤om de overgang naar duurzame energie te ⁢versnellen, waaronder de ontwikkeling van nieuwe⁣ technologieën, de ​eerlijke implementatie van energiebesparingsmaatregelen en de versterking van ⁣economische instrumenten.

# ‌Problematiek om de energietransitie vorm te geven

De energietransitie vraagt om ingrijpende⁢ veranderingen in‌ het energienetwerk.⁢ Deze omvatten:

 • Het verhogen van ​het duurzaamheidscontent van de energievoorziening;
 • Verbetering van⁤ de ⁤efficiëntie van de toelevering;
 • Optimalisatie van de balans van de vraag en aanbod;
 • Het ⁤verlagen van de ‌operationele ⁤kosten;
 • Het verminderen van‍ de milieubelasting.

Het uitvoeren van deze veranderingen is echter​ niet zonder problematiek. Het ⁤verhogen van de duurzaamheidscontent betekent investeren in schaarse natuurlijke bronnen zoals zon, wind en water, waardoor het aanleggen en exploiteren‍ van clean⁣ energie-installaties ​astronomisch duur kan ⁣worden. ‍Ook ⁣de balans tussen vraag​ en aanbod is⁢ een gevoelig punt, ‌aangezien​ het ​effectief beheren van energiespanningspieken⁣ een kostbare taak is. Daarnaast⁣ zijn⁤ er vele‌ operationele kosten te overwegen, ​zoals het vervangen van ⁣kabels,‌ het updaten en⁤ moderniseren van‌ infrastructuur, en de nodige opleiding van het personeel.

# ⁢Keynote sprekers op⁢ Energy Transition Congress

De⁤ Energy‌ Transition Congress is⁤ een platform waar leidinggevenden en ​veranderingmakers van over heel de wereld samenkomen om over nieuwe⁤ en innovatieve initiatieven ⁢op het gebied‌ van duurzame energietransitie te discussiëren. Hier kunnen zij ideeën uitwisselen, hun inspiratie delen en de mogelijkheid ​hebben ⁢om te verbinden met overheden en bedrijfsleven.

Dit jaar staan er 14 ⁤sprekers op de agenda, waaronder:

 • Ruy de Andrade Miranda, ⁢voorzitter,⁢ Inter-American⁢ Development Bank
 • Gloria ‌Cardenas, directievinge, Santander
 • Nigel Topping, High Level⁢ Climate Action Champion
 • Mairead McGuinness,⁣ VS Europe, Commissaris voor financiële diensten
 • Bob​ Dinneen, ​CEO, Renewable Fuels Association
 • Herman Narula, CEO, Improbable ‌
 • Steve Consideran, Head of Impact Initiatives, Amazon⁢ Web Services
 • Akon, ​Founder, AKON People & Planet ⁢
 • Lorraine‌ Holloway-White, president⁣ van ​het Renewable ‌Energy Buyers Alliance
 • Richard ⁤Kauffman,​ chairman van⁣ de New York State​ Eergy Research​ and Development⁤ Authority ⁤
 • Jan Geurts, minister van defensie, Nederland
 • Carole Financial, Minister van financiën, Willemstad
 • Pascal ⁤Colombani, Vice-voorzitter, European Investment​ Bank​
 • Gwendolyn Green, Chief Operating Officer, PV Solar Energy ⁢

Deze ervaren sprekers zullen hun kennis‌ laten varen ‌om een betere toekomst te ⁤creëren ​door hun ‌ervaringen⁣ op⁣ het gebied ‌van duurzame energietransitie te delen. Hun inzichten⁤ zullen helpen bij het realiseren van de doelen op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare ⁤energie ‍en‍ energie-opslag.

# ⁣Wat er tijdens deze editie verwacht kan ​worden

Terwijl dit jaar de ‍situatie rond ‍eventen uniek is, hebben we ‌er nog ⁣steeds ⁣voor gezorgd dat u een leuke ervaring op onze editie krijgt.​

Hier is wat u kunt ‌verwachten:

 • Een⁢ toonaangevende locatie voor de komende innovaties
 • Sprekers​ en⁤ experts die u⁤ interessante inzichten ⁢geven
 • Netwerk mogelijkheden ‍met potentiële ⁣partners
 • Bedrijfsstages om‍ te‌ zien wat er is⁤ en nog meer

Verder‍ kunt​ u verwachten ⁢dat er tal van interactieve workshops en demos zijn ‌waar u kennis en kunde kunt ‍verwerven. We hebben er ook voor gezorgd dat deze editie ⁢veilig is.​ Ze​ zal plaatsvinden ⁣met ⁢inachtneming van alle nodige⁣ maatregelen voor sociale afstand en⁤ hygiëne. We hebben een contactloze oplossing ontwikkeld⁤ waarmee deelnemers hun bezoek virtueel‌ kunnen beheren.​

Organisatoren ⁢kunnen ook hun eigen badge‌ ontwerpen met logo’s, foto’s ‌en speciale boodschappen en ⁢deze vervolgens ⁤naar hun contacten versturen. We ⁢bieden ‌ook een ‌speciale ochtendshow ⁤die ⁢zal ‌worden ⁣aangestuurd⁤ door een⁢ bekende presentator,‍ met doorlopende⁣ lezingen en Q&A-sessies. We⁢ hopen ​dat deze ‌editie⁤ u veel biedt.

# Overzicht‌ van de meest recente ‍innovaties in ‍de energietransitie

Het​ energieverbruik in de wereld

De energievereisten van de wereld neemt anno 2020 toe. Tegelijkertijd is er‌ veel druk om een schoner‍ energiesysteem te creëren. Hieruit ⁢is een ⁣reeks recente innovaties⁣ ontstaan die helpen bij het verminderen ⁣van potentiële milieuverontreiniging. Het volgende geeft een overzicht ⁢van enkele innovaties ⁣die bijdragen aan de energietransitie:

 • Thin-Film⁤ Photovoltaics (TF-PV): Deze technologie maakt het⁣ mogelijk om zonne-energie efficiënter ‍om te zetten in elektrische energie. ⁤Het maakt ​gebruik van dunne lagen fotovoltaïsche materialen (photovoltaic cells) om zonlicht efficiënt om te zetten in elektrisch stroom.
 • Geluidsbarrière: Deze technologie heeft betrekking op een eenvoudig technisch systeem ‌dat het geluid​ bij een energiecentrale minimaliseert.‌ Daarnaast ⁢is het zeer ‍energie-efficiënt.
 • Energie-efficiënte‍ motoren: Deze motoren zijn gemaakt om energie te besparen. Ze maken ‌gebruik‍ van ⁢kleiner energieverbruik ‍en helpen⁢ bij ‍het ⁤verminderen van energieverbruik over⁣ het algemeen.

Alternatieven voor fossiele brandstoffen

In de wereldwijde energietransitie⁤ staan ​​verschillende alternatieve‍ energiebronnen centraal. Windenergie, biomassa, watervallen, geothermische energie,‍ zonne- ⁤energie, ‌golfenergie en ​bio-afval zijn ⁤enkele van de ‍vele technologieën die momenteel ‍worden⁤ gebruikt of in onderzoek en ontwikkeling zijn.‍ Daarnaast spelen ⁣technologieën zoals ‍kernenergie, warmtepompen en elektrificatie ook⁢ een ‍cruciale​ rol in ⁣de energietransitie.

# Hoe de⁢ Tweede⁣ editie tot stand komt

De tweede editie⁢ van ‍een boek, ofwel heruitgave, komt ⁣vaak ⁤tot‌ stand ⁤na de eerste uitgave. ​Er zijn verschillende ‍redenen waarom​ een tweede editie‌ relevant kan zijn. Een daarvan is​ het verbeteren⁤ van‌ gedrukte typfouten of het aanpassen van ⁢details in de ⁤inhoud.

Om ⁢de ‍tweede editie ⁢tot stand te brengen, ‍moeten volgende stappen gevolgd worden. ⁤

 • Controle: eerst moet de eerste editie grondig gecontroleerd worden. ‌Eventuele fouten in teksten, onvolledige informatie of kritiek die⁤ in een beoordeling⁤ naar voren ⁤kwam, moeten correctief aangepast worden.
 • Reproductie: al⁤ deze ​veranderingen worden ⁤vastgelegd op dezelfde master⁣ die gebruikt⁢ is⁣ voor het samenstellen van de eerste editie.
 • Publicatie: na de reproductie⁢ kunnen de‌ correcties worden‌ gepubliceerd ⁢en online ​kunnen worden gedeeld⁤ of gedrukt. ‌

We zien je graag ⁤op 11 december bij de tweede editie van⁤ het ‍Energy Transition ⁢Congress! Maak er met ons ⁣samen een succes‍ van en ⁣help mee om een‌ duurzame energietransitie ‌te ⁤realiseren.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost