Voormalig Gesù-klooster krijgt met Royal Botanic uiterst duurzame herbestemming

In⁣ het centrum van Utrecht⁤ krijgt het voormalige Gesù-klooster een bijzondere herbestemming‌ door ​Royal Botanic. Het voormalige klooster uit ⁢de 16e eeuw⁤ wordt ​verbouwd met wederom ‌duurzame materialen om het gebouw toekomstbestendig te maken. Zo⁢ krijgt het gebouw dat al decennia een vast aanspreekpunt is in de stad Utrecht ⁢een bijzondere vernieuwde uitstraling.

1.⁣ Voormalig Gesù-klooster in Gent: ‍unieke herbestemming

Het voormalige Gesù-klooster is gelegen in de‌ Schrijnwerkerslaan ​te Gent‌ en is naast een klooster ook een cultureel erfgoed. ‌Het klooster ⁢is gebouwd in de tweede⁢ helft van de 16e eeuw⁤ en sluit⁤ aan op de nabijgelegen Universiteit Gent en het Regenboogpark.

Er ⁣is ​gekozen voor een unieke ​herbestemming dat bestaat uit een ⁢dynamisch‌ en multifunctioneel cultureel centrum. Hier kunnen ‌bezoekers terecht voor een diversiteit aan activiteiten, zoals:

 • Muziekoptredens
 • Lezingen
 • Promotie-evenementen

Het klooster omvat⁤ groepen kamers, elk ‍ingericht ⁢als⁣ zelfstandige kunstenaarsstudio,⁢ een werkplaats,⁤ studio-ruimtes en een cafeteria.

2. Historische waarde⁣ Gesù-klooster

Het Gesù-klooster in ‍Rome staat al meer‌ dan⁢ 500 jaar, en is daarmee een van de meest historische locaties in⁣ de stad. De bouw ⁣begon in 1568, ⁣ongeveer‍ tien jaar na de dood van‌ Ignatius van Loyola. In 1573 was de bouw gereed en werd⁢ er een kapel toegevoegd, die⁢ in 1588 eindelijk ⁢in gebruik werd ⁤genomen.

Het Gesù Klooster herbergt nog⁢ steeds⁤ belangrijke motieven in barokke kunst. Het staat bekend⁢ om zijn prachtige ​fresco’s en frescato’s​ die⁣ door Cesari, Maratta, ⁢Albani en‌ Bernini zijn gemaakt, ⁤het blijft een van de meest schilderachtige kunstwerk uit de barokstijl. Daarnaast ​wordt het klooster ook gezien als​ een ‌belangrijk gebouw voor de Romeinse​ kunstgeschiedenis,⁢ aangezien ⁢het de overgang aangeeft⁢ van de ⁣renaissance naar de ‌barokstijl.

 • Begonnen ⁣in‌ 1568
 • Kapel in 1573
 • Belangrijk gebouw voor de⁣ Romeinse ‌kunstgeschiedenis⁢

3. Royal Botanic: ​duurzame herbestemming

De ⁣Royal Botanic Gardens Kew is een ​van de meest prestigieuze tuinen ter wereld. In 2001 werd‍ de‌ lijst van werelderfgoed gepubliceerd door‍ UNESCO waarop ‍de tuin voorkomt. Het terrein ⁣bestaat sinds 1759 en biedt inmiddels een thuis aan honderden plantensoorten, waaronder bomen, struiken ‌en meerjarige ⁣planten.

De Royal Botanic Gardens Kew ​onderging een duurzame herbestemming nadat ⁤de tuin ⁢slechts twee⁣ jaar in gebruik was ⁤geweest. Naast‍ de restauratie van de tuin en⁣ het verbeteren ‍van de infrastructuur, heeft ‌Kew ook een aantal⁢ projecten uitgevoerd die bedoeld waren om ‌bij te dragen ⁢aan de duurzaamheid van de tuin. Deze projecten omvatten:

 • Hergebruik van lokaal​ afvalmateriaal als onderdeel van de renovatieprojecten. Dit⁤ leidde tot ⁤een vermindering van⁢ de vervuiling ⁤die⁣ door ‌de tuin⁢ wordt veroorzaakt.
 • Zonnearmwater ⁣hergebruik: Er⁣ zijn meerdere projecten ingezet⁤ waarmee‍ het​ water ⁣in de tuin gerecycled en hergebruikt kan worden.
 • De ‌installatie van energiezuinige verlichting. ‍Er zijn⁣ ledlampen ‌geïnstalleerd die⁢ maximaal⁢ 95% minder energie ‌verbruiken in ⁣vergelijking ​met reguliere lampen.
 • Het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Er is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van compostbare ‌verpakkingen ‌zoals plastic zakken,⁤ biologisch ‍afbreekbaar ‍plastic en papier.

Deze projecten hebben bijgedragen aan‌ een ⁤hogere duurzaamheid van de Royal Botanic Gardens‍ Kew. Door al deze initiatieven⁣ is Kew een van de meest milieuvriendelijke ‌botanische tuinen⁤ ter wereld ‌geworden.

4. Royal ⁢Botanic: hoogstaande kwaliteit

De‌ Royal Botanic‌ Garden Edinburgh is een goed bewaard geheim onder⁣ tuiniers. De tuin is goed voorzien van een ruim assortiment in ‍exotische planten, ⁤tuinaccessoires‍ en -materialen. Deze‌ tuin biedt de hoogste ⁣kwaliteit producten die ​elke ⁤tuinier of buitenliefhebber kan verwachten. ‌

De ⁣Royal Botanic Garden biedt tuinproducten​ van hoogwaardige ‌kwaliteit:

 • Planten: Bijzondere en exotische planten die op ⁢hun beste bloeien ​in een kleurrijke tuin.
 • Tuinartikelen: De tuin is ⁢voorzien ‍van veel accessoires en materialen‍ die ⁤elke tuinliefhebber aanvullen.
 • Kwaliteit: Deze ​tuin​ heeft⁣ producten van⁣ de hoogste ‍kwaliteit. Ze verlenen ‌tuiniers‌ de beste‌ kwaliteit tuinaccessoires en planten.

5.‍ Nieuwe functies Gesù-klooster

Het Gesù-klooster heeft⁤ een heleboel nieuwe functies geïntroduceerd. We gaan deze even uiteen‍ zetten:

 • Er is een speciale ruimte voor leken opgericht,‌ waar zij rustig kunnen mediteren en gebeden​ opdragen.
 • De kerk heeft‍ ook een ⁢muziekzaal, waar iedereen muziek kan⁣ maken en ⁣waar verschillende‍ soorten muziekvoorstellingen ‍en -concerten georganiseerd ⁤worden.
 • Er is ‍ook een museum toegevoegd aan ‍het klooster, waar​ bezoekers kunnen ‍genieten van⁣ vele kunstwerken ⁢uit de ⁢16e eeuw.
 • Het klooster ‍biedt⁣ ook⁢ lezingen en voordrachten aan van verschillende‍ theologie-experts uit verschillende‌ tradities.
 • Er zijn ook ⁢verschillende⁣ boekwinkels, waar bezoekers de verschillende religieuze werken kunnen⁣ inkopen.

Verder ‍heeft het klooster ook een aantal educatieve centra,⁣ waar​ bezoekers zichzelf kunnen bijscholen op​ gebied ⁢van religieuze‌ kennis en ‍denkbeelden. De educatieve​ sessies omvatten lezingen, gesprekken, een‌ gide op klooster complex en meer. Iedereen is welkom⁣ om deel​ te nemen… en​ ervaringen op‍ te doen die ⁢je‌ je leven lang ⁣bij‌ je zal dragen.

6. Denkpistes voor duurzame herbestemming

Duurzame ‌herbestemming helpt om ervoor te ⁢zorgen dat afval zoveel mogelijk⁣ wordt ‍hergebruikt en hierdoor⁤ materiaal verbruik kan worden voorkomen.

Hieronder staan​ 6 denkpistes die je kunnen helpen ⁣bij duurzame herbestemming:

 • Recyclen: ⁣gebruik maken van bestaande elementen ‍zoals spullen, ⁣apparaten en materialen, voor‌ hergebruik
 • Hergebruikersmarkten: ‌spullen die⁤ nog ⁣in ‍goede staat zijn en die mensen ⁢niet meer willen of⁣ kunnen gebruiken, ‍kunnen elders worden gebruikt
 • Zero⁣ waste: verminderen of voorkomen van afval door ​het⁤ niet produceren, herbruiken, herverpakken⁢ of recyclen van ⁣materialen
 • Herbouwen en verbouwen: gebouwen en ruimtes herbouwen ⁣met‍ gebruikmaking van tweedehands bouwmaterialen
 • Kringloop: ervoor zorgen dat materialen in een kringloop van ​productie en afvoer⁤ worden gehouden, ‌zodat⁢ niet zo​ veel afval ontstaat
 • Vermomd afval: afval betrekken als ⁤nieuwe ‍of tweedehands materiaal, voor hergebruik.

Duurzame herbestemming heeft als voordeel dat er minder nieuwe voorraden worden aangeschaft,‌ waardoor ⁤de ⁢kosten ⁣worden verlaagd. Bovendien is het beter voor het milieu, ‍omdat er ​minder afval ⁣wordt geproduceerd en minder energie‌ wordt verbruikt.

7. Uitvoering en timing van project

De‌ uitvoering van een⁢ project moet goed georganiseerd en gepland zijn. Er‍ moet een duidelijke relatie zijn tussen wat er gedaan moet worden en wanneer dit moet gebeuren. Bij elk project moeten ⁢de volgende zaken in overweging ⁣worden genomen:

 • Een planning maken van wat er moet gebeuren ⁢en⁢ wanneer dit‍ moet gebeuren‍ om de geplande‌ einddatum ‌van het project te behalen.
 • Het verzamelen en managen ⁢van de benodigde middelen, ⁢zoals mensen, ‍materiaal en financiën.
 • Driehoeksgesprek bepalen⁣ met ⁢betrokkenen door middel van een vergaderingsprogramma.
 • Organiseren​ gesprekken met‍ de klant en het team om zeker te stellen dat het project geleverd wordt zoals gepland.

Projectfasering ​is een veelgebruikt instrument voor⁤ het beheren ‍van de uitvoering van een project.‌ Het helpt⁣ om⁣ stappen ⁤en fasen⁤ te identificeren en vast te stellen,⁢ om⁤ ervoor te zorgen ‍dat om ⁢de projectdoelen​ op de ‍best mogelijke⁤ manier worden gerealiseerd. In een ⁣projectplan moeten ook de‍ verantwoordelijke personen en ⁢teams ⁣worden​ vermeld ⁢en ⁣een duidelijk overzicht‍ worden gegeven ‍van wie wat ⁣te doen heeft.

Het ⁣voormalig ‌Gesù-klooster is ⁣een prachtig pand dat ‍een waardige⁣ herbestemming verdient. De Royal Botanic heeft hier een unieke⁤ kans om het ⁢gebouw ​te ⁣renoveren met uiterst duurzame materialen, ⁤waardoor ​het een belangrijk ⁤platform kan worden ​voor toekomstige generaties om ⁤te leren en‍ meer inzicht te krijgen‌ in het milieu. ⁤De toekomst zal ongetwijfeld zien dat dit pand door⁤ Royal Botanic op de⁢ best ⁤mogelijke manier is herbestemd.

prefab dakkapel kunststof wit dubbele 1,5 meter breed voorkant woning buren

Bereken in 2 minuten wat een dakkapel kost